• Tổng hợp các Danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK trước ngày 06.3.2017

  Căn cứ Thông tư số 38/2013/TT-BYT ngày 15/11/2013 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc;

   

  Cục Quản lý Dược thông báo:

  Công bố Danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc (trừ các nguyên liệu phải kiểm soát đặc biệt) được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký theo các danh mục đính kèm.

  Danh mục nguyên liệu hoạt chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử Cục Quản lý Dược www.dav.gov.vn.

  – Danh mục các đợt theo công văn 21380/QLD-ĐK ngày 28 tháng 10 năm 2016:  21380_QLD_DK_146_ĐẾN_153_28102016

  21380_QLD_DK_146

  21380_QLD_DK_147

  21380_QLD_DK_148

  21380_QLD_DK_149

  21380_QLD_DK_150

  21380_QLD_DK_151

  21380_QLD_DK_152

  21380_QLD_DK_153

  – Danh mục các đợt theo công văn 24354/QLD-ĐK ngày 12 tháng 12 năm 2016:  24354_QLD_ĐK_151_ĐẾN_155_12122016

  24354_QLD_ĐK_151

  24354_QLD_ĐK_152

  24354_QLD_ĐK_153

  24354_QLD_ĐK_154

  24354_QLD_ĐK_155

  – Danh mục các đợt theo công văn 2492/QLD-ĐK ngày 06 tháng 3 năm 2017:  2492_QLD_ĐK_156_157_06032017

  2492_QLD_ĐK_156

  2492_QLD_ĐK_157

  Danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý dược tại địa chỉ: httt://www.dav.gov.vn – Mục Quản lý giá thuốc/TT về đấu thầu thuốc).

   

   
   
   
  Ngày đăng: 07-07-2017 1,034 lượt xem