• Quyết định rút số đăng ký, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc PROCTOLOG tại Việt Nam

  Quyết định số 303/QĐ-QLD ngày 18/8/2017 của Cục Quản lý Dược về việc rút 03 số đăng ký, đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi toàn bộ các thuốc có tên trong Danh mục các thuốc rút số đăng ký, đình chỉ lưu hành và thu hồi ban hành kèm theo Quyết định này. Lý do: cơ quan quản lý Y tế Pháp đã có quyết định rút giấy phép lưu hành và thu hồi thuốc.

   

   
   
   
  Ngày đăng: 25-08-2017 9,349 lượt xem